Polski Instytut Biznesu

Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

30
Wrzesień
2009

Do pobrania:

Folder informacyjny

Ulotka

Czym jest Partnerstwo publiczno-prywatne?

Za Partnerstwo Publiczno-Prywatne zgodnie z zapisami Ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym uznaje się opartą na umowie współpracę podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służącą realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach określonych w tej umowie.

Ma ona na celu sprawną i efektywną realizację zadań publicznych (lub składających się na nie przedsięwzięć) na podstawie takiego ułożenia relacji pomiędzy partnerami, które zapewni uzupełnianie się stron w tych zadaniach, w których działają najsprawniej.

Definicja Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Wedle zapisów Ustawy, Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP) to współpraca:

 • pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym,
 • opierająca się na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • przedmiotem umowy o PPP jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za
  wynagrodzeniem na rzecz podmiotu publicznego,
 • służąca realizacji zadania publicznego,
 • partner prywatny zapewnia przynajmniej część nakładów na realizacje przedsięwzięcia
  będącego przedmiotem umowy o PPP,
 • nawiązana po przeprowadzeniu określonej prawem analizy, z której wynika, że jest to sposób
  realizacji będącego jej przedmiotem przedsięwzięcia, przynoszący korzyści dla interesu
  publicznego przeważające w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów realizacji
  tego zadania,
 • nawiązana na zasadach wyboru partnera prywatnego ustanowionych w Ustawie o
  PPP, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Funkcjonowanie – Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP mogą obejmować następujące działania:

 • zaprojektowanie bądź realizację inwestycji w wykonaniu zadania publicznego (budowa,
  rozbudowa, przebudowa lub zarządzanie składnikiem majątkowym, będącym przedmiotem tej
  inwestycji albo z nią związanym),
 • świadczenie usług publicznych przez okres powyżej 3 lat, jeżeli obejmują eksploatację,
  utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składnikiem majątkowym,
 • działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rewitalizację,
  zagospodarowanie miasta lub jego części, przeprowadzone na podstawie projektu
  przedłożonego przez podmiot publiczny lub połączone z jego zaprojektowaniem przez partnera
  prywatnego, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego nie będzie mieć formy zapłaty sumy
  pieniężnej przez podmiot publiczny,
 • przedsięwzięcia pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kulturalne wspomagające
  realizację zadań publicznych, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło w
  przeważającej części ze źródeł innych niż środki podmiotu publicznego.

Zalety – Partnerstwo Publiczno Prywatne

Zastosowanie PPP może przynieść realne korzyści, spośród których najczęściej wymienia się:

 • przyspieszanie procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury,
 • szybsze wdrażanie projektów,
 • obniżanie całkowitych kosztów przedsięwzięcia,
 • zachętę do sprawnej realizacji działań,
 • polepszanie jakości usług świadczonych w ramach PPP.

Partnerstwo Publiczno Prywatne a Unia Europejska

Komisja Europejska nie definiuje jednoznacznie PPP, a jedynie zakreśla pewne ramy, w których mieszczą się zróżnicowane, zależne od specyfiki przedsięwzięcia, jego uczestnicy oraz relacje pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Kluczowe kwestie w ramach realizacji przedsięwzięcia w systemie PPP z punktu widzenia Komisji Europejskiej to:

 • zapewnienie otwartego dostępu podmiotów prywatnych do realizacji zadań publicznych,
 • zapewnienie uczciwej konkurencji w procedurze wyboru partnera,
 • ochrona szeroko pojętego interesu publicznego,
 • przejrzyste i precyzyjne określenie optymalnego poziomu zaangażowania środków publicznych
  niezbędnych dla osiągnięcia celu przedsięwzięcia, jak i zapobieżenia pozyskania nienależnego
  zysku przez partnera prywatnego,
 • wybór optymalnego modelu PPP,
 • maksymalizacja wartości dodanej uzyskiwanej dzięki PPP w stosunku do innych sposobów
  realizacji zadań z zapewnieniem jasnych zasad ogólnych i szczegółowych dotyczących realizacji
  projektu.

Szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno Prywatnego:
Szkolenie – Partnerstwo Publiczno Prywatne©2005-2012 Polski Instytut Biznesu