Polski Instytut Biznesu

Korbielów – jednostka pomocnicza Gminy Jeleśnia: charakterystyka i funkcjonowanie

29
Maj
2010

Korbielów – jednostka pomocnicza Gminy Jeleśnia: charakterystyka i funkcjonowanie

Spis treści

1 GMINA JELEŚNIA_ 3

1.1 OGÓLNE INFORMACJE_ 3

1.2 ŚRODOWISKO NATURALNE_ 4

1.3 ŁAD PRZESTRZENNY_ 4

1.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA_ 5

1.5 SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA_ 5

1.6 GOSPODARKA_ 7

2 JEDNOSTKI POMOCNICZE_ 10

3 SOŁECTWO KORBIELÓW_ 11

3.1 INFORMACJE OGÓLNE_ 11

3.2 POCHODZENIE NAZWY_ 12

3.3 ZATRUDNIENIE_ 12

3.4 INWESTYCJE_ 13

3.5 BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE_ 14

3.6 SZKOLNICTWO_ 14

3.7 ORGANIZACJE SPOŁECZNE I POLITYCZNE_ 14

3.8 TURYSTYKA_ 15

3.9 WPŁYWY DO BUDŻETYU GMINY GENEROWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW KORBIELOWA 16

SPIS TABEL_ 18

SPIS RYSUNKÓW_ 18


1 GMINA JELEŚNIA

1.1 OGÓLNE INFORMACJE

Gmina Jeleśnia położona jest w Beskidzie Żywieckim-zachodnia część Beskidu Wysokiego położona pomiędzy Kotliną Orawsko-Podhalańską, Beskidem Średnim, Beskidem Śląskim, Magurą Orawską i Kotliną Żywiecką.

Gmina Jeleśnia leży w powiecie Żywieckim, w podbeskidzkim subregionie województwa śląskiego. Jest gminą wiejską, o względnie wysokiej gęstości zaludnienia. Powierzchnia gminy wynosi 138,41 km2 , a liczba ludności wynosi 13 761 osoby, co daje zagęszczenie 99,42 osób na km2. (podczas gdy średnie zagęszczenie gmin w Polsce wynosi 53,31 osoby na km2).

Rysunek 1. Panorama gminy Jeleśnia

clip_image002

Źródło: www.jelesnia.w.pl

W skład gminy wchodzi , oprócz Jeleśni, siedem innych wsi sołeckich: Krzyżowa, Korbielów, Krzyżówki, Mutne, Pewel Wielka, Sopotnia Wielka i Sopotnia Mała.

Jeleśnia należy do działającego wyjątkowo aktywnie związku komunalnego zrzeszającego 20 gmin Żywiecczyzny, wykraczającego swym zasięgiem poza powiat Żywiecki.

W odległości od centrum gminy do stolicy powiatu, subregionu i obu istotnych strategicznie regionów, wynoszą odpowiednia:

? Żywiec 12 km,

? Bielsko-Biała 25 km,

? Katowice 88 km,

? Kraków 117 km.

Gmina leży na granicy państwa z Republiką Słowacką. Na jej terenie jest zlokalizowane ważne, drogowe przejście graniczne w Korbielowie. Podobnie jak gminy: Koszarawa i Świnna – Jeleśnia leży w zlewni rzeki Koszarawy.

1.2 ŚRODOWISKO NATURALNE

Gmina posiada zasoby przyrodnicze o znaczeniu ponadregionalnym. Około 65% jej powierzchni leży w obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostały teren jest strefą ochronną ŻPK lub stanowić ma "Obszar chronionego krajobrazu". Obszar gminy stanowi ważną jednostkę w europejskiej sieci ECONET. Teren gminy ma charakter typowo górski. Krajobraz i warunki fizjograficzne typowe dla Beskidu Żywieckiego. Gmina leży u stóp masywu Pilska, Babiej Góry, Romanki i Rysianki.

Rysunek 2. Szczyt Pilska

clip_image004

Źródło: www.jeleśnia.w.pl

1.3 ŁAD PRZESTRZENNY

Jakość zabudowy odbiega niekorzystnie od nowoczesnego standardu spotykanego w miejscowościach turystycznych. Na tym tle Jeleśnia nie tylko nie może konkurować z terenami turystycznymi krajów Unii Europejskiej, ale też wyraźnie pozostaje w tyle za jakością zabudowy spotykaną w sąsiednich gminach, a w szczególności w miejscowościach turystycznych Słowacji.

1.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

? Zaopatrzenie w wodę. Dominującym sposobem zaopatrzenia gospodarstw w wodę jest korzystanie z wodociągu podłączonego do własnej studni (72% gospodarstw). Z wodociągu sieciowego korzysta 17% gospodarstw natomiast 10% z własnej studni bez instalacji wodociągowej.

? Połączenia komunikacyjne. Poważnym problemem jest utrudnienie dojazdu do gminy od strony Bielska-Białej z powodu utrudnionego przejazdu przez Żywiec. Równocześnie barierę stanowi zbyt mała przepustowość drogi, która szczególnie w sezonie zimowym, przy zmniejszonej prędkości ruchu, a jednocześnie przy zwiększonym natężeniu ruchu związanym z sezonem narciarskim, nie jest w stanie obsłużyć ruchu pojazdów do i z przejścia granicznego w Korbielowie.

? Zaopatrzenie w gaz. Gmina Jeleśnia nie jest zgazyfikowana.

1.5 SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

LUDNOŚĆ

W gminie jest dziewięć sołectw. Jeleśnia liczy ponad 4000 mieszkańców, a wiec blisko 1/3 liczby mieszkańców gminy. W Przyborowie natomiast zameldowanych jest blisko 2000 osób. Dwa następne sołectwa-Sopotnia Wielka i Pewel Wielka liczą ponad 1500 osób. Krzyżowa, Korbielów i Sopotnia Małato to niewiele mniejsze sołectwa, o liczbie mieszkańców przekraczającej 1100 osób każde. Mutne i Krzyżowki to niewielkie sołectwa z liczbą mieszkańców nie przekraczającą 500 osób.

Tabela 1. Ludność w podziale na miejscowości (wg zameldowań)

Miejscowość

Ludność

Jeleśnia

4 116

Przyborów

1 811

Sopotnia Wielka

1 664

Pewel Wielka

1 574

Krzyżowa

1 417

Sopotnia Mała

1 267

Korbielów

1 189

Mutne

453

Krzyżówki

270

Razem

13 761

Źródło: opracowanie własne

Należy jednak brać pod uwagę, że ilość faktycznie zamieszkujących w gminie osób znacząco odbiega od tych danych. Podstawowym czynnikiem wpływającym na ten fakt, jest sezonowy napływ turystów do pensjonatów i kwater prywatnych. Ich liczbę w sezonie zimowym można oszacować na co najmniej 3000 osób.

W gminie występuje ujemny przyrost naturalny.

ZASOBY MIESZKANIOWE

Zasoby mieszkaniowe są ogólnie minimalnie niższe niż te, na które wskazują wskaźniki krajowe, subregionalne i powiatowe. Ogranicza to zapewne realną możliwość wygospodarowania w istniejących budynkach większej ilości kwater prywatnych o zadowalającym standardzie.

Przeciętna powierzchnia mieszkalna przypadająca na osobę wynosi w gminie Jeleśnia 19,04 m2. Przeciętna ilość osób w mieszkaniu wynosi 3,85, a ilość osób w przeliczeniu na jedną izbę wynosi 1,06. Jak mają się te wskaźniki do tła porównawczego pokazuje poniższa tabela.

Tabela 2. Warunki mieszkaniowe w gminie Jeleśnia

Rodzaj wskaźnika

Jeleśnia

powiat Żywiecki

dawne woj. bielskie

gminy wiejskie średnio

Przeciętna ilość osób w mieszkaniu

3,85

3,51

3,85

3,76

Przeciętna ilość osób przypadająca na 1 izbę

1,06

0,97

1,00

1,03

Przeciętna powierzchnia mieszkalna na osobę

19,8

18,64

19,79

19,04

Źródło: Strategia rozwoju gminy Jeleśnia do 2015 roku.

Należy zaznaczyć, że gdyby nie ujemny i malejący przyrost naturalny, wskaźniki te byłyby wyraźnie gorsze. Jest wątpliwym pocieszeniem, że wprawdzie nie przybywa izb i mieszkań, ale za to ubywa osób w nich mieszkających.

ŹRÓDŁA UTRZYMANIA MIESZKAŃCÓW

Należy zwrócić uwagę na bardzo niski odsetek gospodarstw utrzymujących się głównie z rolnictwa (5,3%), ale też bardzo wysoki odsetek (53,0%) gospodarstw, których główne źródło utrzymania ma charakter niezarobkowy. Poniższa tabela przedstawia źródła dochodów gospodarstw domowych w gminie Jeleśnia. "Inne źródła" uwzględniają zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia pomocy społecznej i dochody osiągane w szarej strefie.

Tabela 3. Źródła gospodarstw domowych w gminie Jeleśnia

Gospodarstwa domowe utrzymujące się głównie lub wyłącznie:

z pracy w rolnictwie

z pracy poza rolnictwem

ze źródeł niezarobkowych

ogółem gospodarstw

ogółem

w tym emerytury

odsetek gospodarstw

5,3%

41,7%

53,0%

26,2%

100%

Źródło: Strategia rozwoju gminy Jeleśnia do 2015 roku.

SZKOLNICTWO

Edukacja w gminie nie odbiega od przeciętnych wskaźników dla gminy podobnej wielkości: szkoły zatrudniają ogółem około 150 nauczycieli i uczęszcza do nich około 1500 uczniów. Z powodu załamania przyrostu naturalnego i rozśrodkowanej struktury osadniczej gminy wynikła konieczność reorganizacji placówek oświatowych, zlikwidowano niektóre placówki i zapewniono dowóz uczniom.

1.6 GOSPODARKA

PODMIOTY GOSPODARCZE

W tabeli przedstawiono liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON. Nie jest natomiast prowadzona statystyka uwzględniająca podział tych podmiotów wg sektorów gospodarki, w obrębie których funkcjonują.

Tabela 4. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON


Miejscowość

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

Jeleśnia

270

Korbielów

86

Sopotnia Wielka

82

Sopotnia Mała

62

Krzyżowa

58

Pewel Wielka

57

Przyborów

26

Mutne

12

Krzyżówki

10

RAZEM

663

Źródło: opracowanie własne

Do strategicznie ważnych podmiotów należą:

? "DELPHI" Automotive Systems Poland, jest kluczowym pracodawcą, zarówno jeśli chodzi o ilość stworzonych miejsc pracy, jak i o jakość tych miejsc.

? Gliwicka Agencja Turystyczna, dominuje w kluczowej dziedzinie rozwoju gminy, jaką jest turystyka. GAT jest prawie wyłącznym beneficjentem najważniejszego zasobu turystycznego gminy, jakim jest masyw Pilska.

TURYSTYKA

Urozmaicona rzeźba terenu i zróżnicowane pokrycie terenu decyduje o dużej atrakcyjności danego obszaru. Roślinność jest tutaj bardzo mocno zróżnicowana, co wynika przede wszystkim z różnorodności klimatycznej i rzeźby terenu. Występują naturalne zbiorowiska leśne, koncentrujące się głównie w masywie Pilska, gdzie zachowały się bory górnoregłowe, zespół kosodrzewiny oraz zespoły leśne spotykane na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Naturalna rzeźba terenu oraz liczne potoki z zadrzewieniami dodatkowo uatrakcyjniają teren Gminy. Na obszarze gminy istnieje dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna składająca się z 30 pensjonatów oraz 60 kwater prywatnych, dających łącznie około 3500 miejsc noclegowych. Połowa miejsc noclegowych usytuowana jest w Korbielowie, gdzie znajduje się 12 wyciągów narciarskich. Wypoczynek związany jest przede wszystkim z sezonem zimowym i trasami narciarskim Pilska. Gmina powinna propagować wśród właścicieli pensjonatów także turystykę w okresie letnim, gdyż brak jest tutaj infrastruktury oraz pól namiotowych do obsługi ruchu turystycznego. Zwiększyłoby to dochody gospodarstw domowych oraz przyczyniło się do rozwoju turystyki i rekreacji w Gminie.

WARUNKI DLA ROZWIJANIA GOSPODARKI ROLNEJ

Długość okresu wegetacji wynosi od 150 dni w masywie Pilska do 205 dni w Jeleśni, a liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi odpowiednio 150 i 90 dni. Specyfika układu fizjograficznego sprawia, że w kotlinie Jeleśni często występują mrozowiska, zastoiny zimnego powietrza o temperaturze niższej o około 5-7 C od temperatury na wyżej położonych stokach.

Tabela 5. Użytki rolne w gminie z podziałem na klasy


klasa gleby

obszar w ha

obszar jako % użytków rolnych

I

brak

0

II

brak

0

III

32

0,6

IV

1 836

34,1

V

2 053

38,1

VI

1 176

21,9

VI z

287

5,3

Źródło: Strategia rozwoju gminy Jeleśnia do 2015 roku.

Stosunkowo najlepsze gleby występują w Kotlinie Jeleśni we wsiach : Jeleśnia i Sopotnia Mała, gdzie ponad 60% użytków rolnych stanowią gleby klasy III i IV.

Największy procent powierzchni gminy Jeleśnia zajmują lasy (55%). Użytki rolne zajmują obecnie 38,9% powierzchni gminy.

Tabela 6. Powierzchnia gminy według rodzajów użytkowania

rodzaj użytkownika

% powierzchni gminy

grunty leśne

55

użytki rolne

38,9

tereny osiedlowe

1,4

wody, drogi, nieużytki i tereny różne

4,7

Źródło: Strategia rozwoju gminy Jeleśnia do 2015 roku.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 2,5 ha, jednakże faktyczna powierzchnia upraw rolnych na jedno gospodarstwo wynosi 1,68 ha. Na blisko 2000 gospodarstw istniejących w gminie, tylko ok. 125 przekracza 5 ha powierzchni, a tylko 8 ma ponad 10 ha powierzchni. Należy stwierdzić, że wobec opisanych warunków klimatycznych i glebowych, nawet powierzchnia ponad 10 ha nie gwarantuje rentowności gospodarstwa rolnego w gminie Jeleśnia, a z całą pewnością nie ma szans na rentowność gospodarstw poniżej 5 ha (czyli 94% gospodarstw rolnych w gminie).

Rolnictwo na tym obszarze nie jest i nie będzie opłacalną gałęzią gospodarki. Gospodarstwa rolne w przeważającej części nie spełniają funkcji gospodarczych (nie są podmiotami rynkowymi), a jedynie funkcje socjalne (produkcja na własne potrzeby) i kulturowe.

2 JEDNOSTKI POMOCNICZE

Jednostkami pomocniczymi w gminie Jeleśnia są sołectwa z racji tego, iż jest to gmina wiejska. Tworzy je rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, grupujące pełnoletnich mieszkańców sołectwa, mających stałe zamieszkanie na jego terenie, uprawnionych do głosowania. Zebranie przygotowuje sołtys, wspomagany przez radę sołecką. Składa się ona z 8 członków w tym sołtysa. Zebranie wiejskie może być również zwołane przez radę gminy z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek 10% pełnoletnich mieszkańców sołectwa, mających stałe zamieszkanie na jego terenie, uprawnionych do głosowania.

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy uchwala odrębny statut, który określa organizację i zakres działania jednostek pomocniczych. Statut ten określa zasady i tryb wyborów władz jednostek pomocniczych, organizację i zadania jednostek, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę Strumień oraz sposób ich realizacji, a także zakres i formy kontroli nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Celem jednostki pomocniczej jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu gminy oraz dla harmonijnego jej rozwoju. Do zadań jednostki pomocniczej należy:

  • Zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania
  • Kształtowanie zasad współżycia społecznego
  • Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac
  • Organizowanie imprez, wystaw, koncertów, konkursów
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi organizacjami położonymi lub działającymi na terenie jednostki pomocniczej lub Gminy.

3 SOŁECTWO KORBIELÓW

3.1 INFORMACJE OGÓLNE

Korbielów jest jednostką pomocniczą gminy Jeleśnia. Dzieli się zasadniczo na trzy części: Korbielów Dolny-od granicy z Krzyżową do miejsca gdzie potok Buczyna wpada do potoku Kamienna, Kamienną-od ujścia Buczynki do potoku Kamienna aż po granicę państwa ze Słowacją i wreszcie Korbielów Górny-rozciągający się na północno-zachodnim stoku Beskidu Korbielowskiego. Należy tutaj dodać, że wzdłuż potoku Buczyna rozlokowało się kilkanaście budynków, które stanowią jakby czwartą część Korbielowa, zwaną "Za Rastokami".

Miejscowość liczy 1189 mieszkańców stałych. Od roku 2001 liczba ta uległa obniżeniu o 1,8%, występuje więc tutaj ujemny przyrost naturalny. Na obszarze Korbielowa znajduje się około 450 budynków mieszkalnych. Jest to teren obejmujący 2396 ha, z czego 341 ha stanowią pola uprawne, 9 ha osady, 705 ha łąki i pastwiska, a pozostałe 478 ha zajmują lasy.

Korbielów leży na wysokości 560-650 m n.p.m. Szczyt Pilska osiąga wysokość 1557m n.p.m. Różnica wzniesień wynosi zatem 900 m. Dzięki temu, w miejscowości panują wyjątkowo korzystne warunki klimatyczne do uprawiania sportów zimowych. Pokrywa śnieżna na szczycie Pilska pojawia się średnio już w drugiej dekadzie października, zanika zaś w drugiej dekadzie maja. Wykorzystując te sprzyjające warunki naturalne, resort górnictwa przeprowadził w ciągu ostatniej ćwieri XX wieku szereg inwestycji, w wyniku których Korbielów został połączony siecią wyciągów orczykowych z Halą Miziową (130 m n.p.m.) i polskim szczytem Pilska-tak zwaną Górą Pięciu Kopców (1534 m n.p.m.)

Na terenie Korbielowa można doszukać się śladów dawnej kultury góralskiej, przede wszystkim w postaci zachowanych drewnianych budynków. Na uwagę zasługuje w szczególności zespół szałasów i chałup na Polanie Gawlasie, pochodzących z XIX i początku XX stulecia. Jeśli chodzi o takie elementy kultury góralskiej , jak: gwara, ubiór, bibułkarstwo, malarstwo na szkle, rzeźbiarstwo, muzyka, taniec, obrzędy i zwyczaje pasterskie, to w większości uległy już one zanikowi.

Część starych obrzędów i zwyczajów zachowana została na organizowanych co roku pokazach obrzędów pasterskich: wiosną redyk-uroczyste wyprowadzenie owiec na halę, zaś jesienią rozsad-święto z okazji zakończenia sezonu pasterskiego. Obrzędy te są bardzo atrakcyjnym widowiskiem dla licznie zjeżdżających w te strony turystów.

Do najbardziej cennych zabytków Korbielowa zaliczyć należy obiekty ludowej kultury sakralnej: drewnianą kapliczkę o konstrukcji zrębowej z 1866 roku w centrum Korbielowa Dolnego, otoczoną czterema potężnymi lipami i dwoma jesionami; kaplicę z 1886 roku w Korbielowie Górnym, w której znajduje się interesująca rzeźba z 1895 r. przedstawiająca Jezusa Upadającego pod Krzyżem; obszerną murowaną kaplicę z końca XIX wieku w Kamiennej oraz figurę Trójcy Świętej z 1889 r., stojącą w Korbielowie Dolnym przed domem wczasowym "Stara Strzecha".

Kościół parafialny pod wezwaniem NMP Królowej Aniołów, zbudowany w latach 1931-1936, nie przedstawia wprawdzie wartości zabytkowej, ale w środku, w ołtarzu głównym, warto obejrzeć cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1691 r., przywieziony do Korbielowa po drugiej wojnie światowej z Bohorodczan na Ukrainie.

3.2 POCHODZENIE NAZWY

Andrzej Komoniecki (1658/59-1729), sławny wójt i kronikarz żywiecki, podaje w swoim dziele "Chronografia albo Dziejopis żywiecki" trzy wersje etymologii nazwy wsi; "Korbielów, iż tam jest góra jakoby korba przegięta; także tam zbójcy bywając, co w torbach łowili, mówiąc do siebie: w torbie łów. Przy tym, że tam niegdy był las, gdzie pan jakiś Korbiel nazwany jadąc umarł i tam pogrzebiony [...]"

Według innych podań, nazwa miejscowości ma pochodzić z czeskiego wyrazu "korbel", który oznacza naczynie do picia (puchar, kufel). Naczynie tego typu występuje bowiem na dawnych pieczęciach wiejskich Korbielowa.

3.3 ZATRUDNIENIE

Aktualnie występuje w Korbielowie dość duże bezrobocie. Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje (budowa oczyszczalni ścieków, otwarcie drogowego przejścia granicznego ze Słowacją) tylko w niewielkim stopniu poprawiły sytuację. Ruch turystyczny stanowi wprawdzie główne źródło utrzymania dla pewnej liczby rodzin, ale tylko przez okres zimy. W pozostałych porach roku utrzymanie się z turystyki jest niemożliwe. Wiele osób musi więc szukać zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. Niektórzy pracują nadal w przemyśle (Bielsko-Biała, Żywiec, Jeleśnia), inni podejmują pracę na budowach w różnych rejonach Polski, a jeszcze inni wyjeżdżają do pracy za granice, najczęściej do Niemiec.

Nie ma statystyk, które podawałyby liczbę bezrobotnych w Korbielowie. Wiadomo, że w powiecie Żywiec bezrobocie w roku 2004 kształtowało się na poziomie 16,7%, zaś w pierwszym kwartale 2005 roku spadło do 15,6% a więc jest niższe niż średnie bezrobocie w kraju.

3.4 INWESTYCJE

W latach osiemdziesiątych pojawiła się koncepcja budowy oczyszczalni ścieków dla Korbielowa. Pierwotnie planowano usytuować obiekt na terenie Krzyżowej, ale mieszkańcy tej miejscowości nie wyrazili na to zgody. Wówczas naczelnik gminy Jeleśnia Władysław Mizia dokonał zmiany lokalizacji oczyszczalni na Korbielów. Inwestycja ta została zrealizowana w latach 1988-1998.

Jedną z największych i najważniejszych inwestycji lat powojennych na terenie Korbielowa, było uruchomienie drogowego przejścia granicznego ze Słowacją na Przełęczy Glinne. Plany budowy przejścia w tym miejscu pojawiły się już w latach siedemdziesiątych, ale dopiero w wyniku przemian ustrojowych, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku, zaistniała możliwość wcielenia ich w życie. Uroczystego otwarcia przejścia dokonano w dniu 12 maja 1995 roku. Dzięki temu leżący na krańcach Rzeczypospolitej Korbielów znalazł się na ważnym szlaku drogowym prowadzącym z północy na południe Europy.

Rysunek 3. Przejście graniczne w Korbielowie.

clip_image005

Źródło: www.jelesnia.w.pl

Obecnie realizowany jest projekt kanalizacji gminy Jeleśnia, który obejmuje również Korbielów. W niedalekiej przyszłości zostanie poszerzona droga w Korbielowie.

3.5 BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE

Aktualnie w Korbielowie dominuje zabudowa willowa. Drewniane chałupy trafiają się sporadycznie. Jedynie malowniczy przysiółek na Polanie Gawlasie oparł się wszelkim zmianom i zachował dawny charakter. Stoi tam kilkanaście pięknych chat z przełomu XIX i XX wieku, które stanowią swego rodzaju skansen przypominający o niezbyt jeszzce odległej przeszłości.

3.6 SZKOLNICTWO

Po wdrożeniu reformy oświaty obok szkoły podstawowej funkcjonowało w Korbielowie gimnazjum, jako filia Gimnazjum w krzyżowej. Później utworzono Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie, obejmujący podstawówkę i gimnazjum.

Po doposażeniu (dzięki staraniom kolejnych trzech dyrektorów i sprzyjającym układom na szczeblu gminy) szkoły w komputery w latach 1995-2002, w nadbudowanej części budynku umieszczono dobrze wyposażoną pracownię komputerową. Jednocześnie zmodernizowano pion kuchenny i żywieniowy, dzięki czemu w roku szkolnym 1999/2000 można było przy szkole zorganizować świetlicę z dożywianiem, z której korzysta przeciętnie 100 uczniów.

3.7 ORGANIZACJE SPOŁECZNE I POLITYCZNE

Aktualnie panuje w Korbielowie na tym polu zupełna pustka. Do tej poty nie utworzyły się żadne nowe organizacje ani społeczne ani polityczne i wszystko wskazuje na to, że długo jeszcze takowe nie powstaną.

ŻYCIE POLITYCZNE

Sołtysem Korbielowa jest Tadeusz Mocek, który piastuje to stanowisko od już drugą kadencję. Tak długa kadencja świadczy o dużym zaufaniu, jakim cieszy się obecna pansołtys. Zresztą preferencje wyborcze mieszkańców Korbielowa są niezmienne, czego dowodem jest fakt, iż już od kilku kadencji, w Radzie Gminy Jeleśnia zasiadają praktycznie ci sami przedstawiciele sołectwa Korbielów.

3.8 TURYSTYKA

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych powstał w Polsce pomysł zbudowania "drugiego Zakopanego". Jako miejsce realizacji tego przedsięwzięcia brano pod uwagę rejon Korbielowa i śnieżnika w Sudetach. Ostatecznie przyznano w tym względzie pierwszeństwo Śnieżnikowi. Niemniej jednak Korbielów i tak odniósł z tego korzyści. Zyskał bowiem spory rozgłos, co w dużym stopniu przyczyniło się do jego dalszego rozwoju. Na terenie Korbielowa zaczęto przeprowadzać ważne inwestycje w tej dziedzinie. Z biegiem czasu powstawało w miejscowości coraz więcej prywatnych kwater noclegowych i pensjonatów.

Najważniejszą z punktu widzenia rozwoju turystyki inwestycją przeprowadzoną w rejonie Korbielowa była budowa Górniczego Ośrodka Narciarskiego "Pilsko" przez kopalnię węgla kamiennego "Gliwice" w latach 1983-1986.

Obszar GON "Pilsko" rozciąga się między szczytową partią Pilska a środkową częścią doliny potoku Szczyrbok. Stanowi go obecnie zespół stałych, wzajemnie ze sobą powiązanych 8 wyciągów orczykowych, które etapowo podchodzą z Korbirlowa-Kamiennej na Halę Miziową i polski szczyt Pilska-tzw. Górę Pięciu Kopców.

Poza zespołem wyciągów GON "Pilsko", funkcjonują jeszcze na obszarze Pilska trzy dodatkowe, krótkoodcinkowe wyciągi talerzykowe, powstałe w latach dziewięćdziesiątych. Wyciągi te są zlokalizowane na Polanie Buczynka, Polanie Strugi i Hali Miziowej. W 2000 r. zbudowano jeszcze wyciąg z Kamiennej na Solisko Mazurowe.

Dzięki omówionym wyżej inwestycjom, masyw Pilska jest obecnie najbardziej atrakcyjnym w Polsce, obok Kasprowego wierchu, terenem do uprawiania narciarstwa. Korbielów natomiast uchodzi za trzeci w kraju-po Zakopanem i Szczyrku-ośrodek sportów zimowych.

3.9 WPŁYWY DO BUDŻETYU GMINY GENEROWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW KORBIELOWA

Poniżej zestawiono wpływy do budżetu gminy z podatków lokalnych w roku 2004. Wpływy z Korbielowa zostały porównane z wpływami z Sopotni Małej, gdyż sołectwa te mają zbliżoną liczbę mieszkańców.

Tabela 7. Wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków lokalnych (w zł.)

Rodzaj podatku

Korbielów

Sopotnia Mała

Podatek naliczony

Podatek pobrany

Podatek naliczony

Podatek pobrany

Podatek od nieruchomości

156 351,90

160 931,84

36 603,61

36 602,66

Podatek rolny

37 489,60

37 265,20

21 259,50

20 329,41

Dochody ze wspólnot

8 072,20

8 007,60

7 541,30

7 665,20

Różnice w kwotach naliczonych i pobranych wynikają z faktu , iż w roku 2004 zostały pobrane zaległości podatkowe, bądź dany podatek nie został w pełni pobrany.

W ogólnych wpływach do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości (706 453,73 zł.) sołectwo Korbielów miało 22,8% udział zaś sołectwo Sopotnia Mała-5,2%.

We wpływach z podatku rolnego Korbielów uczestniczył w 15,9%, Sopotnia Mała-8,7%.

Wpływy ze wspólnot z tego tytułu z Korbielowa kształtowały się na poziomie 11%, zaś z Sopotnii Małej na poziomie 10,5%.

Rysunek 4. Mapa Gminy Jeleśnia

clip_image007


SPIS TABEL

Tabela 1. Ludność w podziale na miejscowości (wg zameldowań) 5

Tabela 2. Warunki mieszkaniowe w gminie Jeleśnia_ 6

Tabela 3. Źródła gospodarstw domowych w gminie Jeleśnia_ 7

Tabela 4. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON_ 7

Tabela 5. Użytki rolne w gminie z podziałem na klasy 9

Tabela 6. Powierzchnia gminy według rodzajów użytkowania_ 9

Tabela 7. Wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków lokalnych (w zł.) 16

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Panorama gminy Jeleśnia_ 3

Rysunek 2. Szczyt Pilska_ 4

Rysunek 3. Przejście graniczne w Korbielowie. 14

Rysunek 4. Mapa Gminy Jeleśnia_ 17

Autor: Joanna Majewska – Lenarcik©2005-2012 Polski Instytut Biznesu