Polski Instytut Biznesu

Dotacja Samorządu Województwa Śląskiego na organizację konferencji Polskiego Instytutu Biznesu

31
Październik
2007

W dniu 24 października 2007 r. Polski Instytut Biznesu zawarł umowę z Samorządem Województwa Śląskiego na organizację konferencji “W partnerstwie o partnerstwie”.
Dotacja została przyznana w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Konieczność realizacji projektu wynika z małego zainteresowania partnerstwami zawieranymi pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Skutkiem owego braku zainteresowania jest niewielka liczba partnerstw, będących kluczowym elementem w kształtowaniu rozwoju sektora biznesu, JST, organizacji pozarządowych oraz innych obszarów.

Zakres tematyczny planowanej konferencji pomoże jej uczestnikom zapoznać się z zasadami działania PPP, ich możliwościami oraz zagrożeniami. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, że współpraca sektora publicznego i prywatnego może być istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego – w wymiarze lokalnym i krajowym. Przekonają się ponadto (dzięki przedstawionym przez prelegentów doświadczeniom z zagranicy), że partnerstwo może przynieść korzyści obydwu stronom. Publicznej, bo dzięki temu prowadzone będą inwestycje, na które długo nie znalazłyby się pieniądze, i prywatnej, która może osiągać zysk z wykonywania zadań.©2005-2012 Polski Instytut Biznesu