Polski Instytut Biznesu

?W partnerstwie o partnerstwie? – konferencja promująca Partnerstwo Publiczno-Prywatne

17
Październik
2007

Polski Instytut Biznesu jest organizatorem regionalnej konferencji propagującej Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), która odbędzie się 11 grudnia br. w Katowicach.

Celem konferencji ?W partnerstwie o partnerstwie? jest zainteresowanie podmiotów życia publicznego i gospodarczego regionu Województwa Śląskiego (władz samorządowych i administracji publicznej, organizacji realizujących zadania publiczne, przedsiębiorców prywatnych) zastosowaniem zaawansowanej formy współpracy międzysektorowej, jakim jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Spotkanie przedstawicieli firm, instytucji i władz umożliwi wymianę poglądów na temat PPP, doświadczeń z realizacji projektów oraz nawiązanie kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne, czyli świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą współpracy przedsiębiorców prywatnych z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata. W Polsce dopiero zaczyna nabierać znaczenie.

Zakres tematyczny konferencji ?W partnerstwie o partnerstwie?:

 • Na czym polega PPP? (definicje, podstawy prawne, uczestnicy PPP, przedmiot współpracy, ramy
  czasowe, ryzyko, modele partnerstwa, zarządzanie interdyscyplinarnym przedsięwzięciem PPP,
  aspekty organizacyjne, finansowe, techniczne w projektach PPP).
 • Rola i znaczenie PPP w rozwoju gospodarki regionu ? korzyści i zagrożenia.
 • Promocja dobrych praktyk i projektów modelowych. Warunki pomyślnej realizacji projektu z
  wykorzystaniem PPP.
 • Polskie i zagraniczne przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w oparciu o PPP.
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007-2013 a partnerstwo publiczno-prywatne
  (możliwości finansowania projektów PPP z poszczególnych programów operacyjnych, zasady
  przyznawania pomocy i kwalifikowalność kosztów, proces aplikowania, schemat finansowania
  przedsięwzięć).
 • Debata z udziałem przedstawicieli podmiotów, które mogą być zaangażowane w projekty realizowane
  w formule PPP:
 • – przedstawiciele sektora publicznego i władz samorządowych,
  – podmioty prywatne ? inwestorzy kapitałowi, firmy wykonawcze,
  – instytucje finansujące przedsięwzięcia,
  – instytucje ubezpieczeniowe, agencje ratingowe,
  – doradcy (prawni, finansowi, techniczni).

Prelegenci konferencji ?W partnerstwie o partnerstwie?:
- Witold Grzybowski – Dolnośląska Grupa Doradcza,
- Tomasz Bilicki – Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- Szymon Mazurkiewicz – Kielecki Inkubator Technologiczny,
- dr Marcin Spyra – Pracownia Architektoniczna Czora & Czora,
- Małgorzata Okularczyk – Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych, Collect Consulting Sp. z o.o.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział prelegenci, a także:

- Adam Ambrozik, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego, Konfederacja Pracodawców Polskich,
- Luk Palmen – Koordynator projektów regionalnych,
- Jarosław Kubica – Prezes Metropolis Nieruchomości Komercyjne,
- Izabela Paprotna – Dyrektor Oddziału BOŚ SA,
- Tadeusz Hołyński – Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Finansowych Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania >>

Informacji na temat konferencji udziela:

Agnieszka Koperska
tel. (032) 203 20 53 w. 24
e-mail: konferencja@polib.pl

Wojewodztwo SlaskieProjekt współfinansowany z budżetu samorządu Województwa Śląskiego

w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 
 
 
 
 
 

Konfederacja Ministerstwo Gospodarki

– Patron Konferencji

 
 
 
 
 
 

Konfederacja Pracodawców Polskich

– Patron Honorowy

 
 
 
 
 
 
 


Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – Patron Merytoryczny

 
 
 
 
 
 


– Patron Merytoryczny

 
 
 
 
 
 

– Partner Konferencji

 
 
 
 
 
 

– Partner Konferencji

 
 
 
 
 

Telewizja Katowice

– Patronat medialny

 
 
 
 
 

Fundusze Europejskie

– Patronat medialny

 
 
 
 
 

Inwestycje.pl

– Patronat medialny©2005-2012 Polski Instytut Biznesu